Nasze usługi

Oferta

Usługi dla dużych i średnich firm

Faktoring krajowy pełny

Nabywanie i finansowanie oraz zarządzanie wierzytelnościami Faktoranta (dostawcy) w obrocie krajowym, z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Faktoring krajowy niepełny

Nabywanie i finansowanie oraz zarządzanie wierzytelnościami Faktoranta (dostawcy) w obrocie krajowym bez przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Faktoring eksportowy pełny

Nabywanie i finansowanie oraz zarządzanie wierzytelnościami faktoranta (dostawcy) powstałymi w obrocie zagranicznym z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców.

Faktoring eksportowy niepełny

Nabywanie i finansowanie oraz zarządzanie wierzytelnościami faktoranta (dostawcy) powstałymi w obrocie zagranicznym bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców.

Faktoring importowy

Udzielanie poręczenia za polskich importerów objętych faktoringiem przez zagraniczne firmy faktoringowe z sieci FCI.

Faktoring odwrotny

Finansowanie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług klienta w obrocie krajowym lub zagranicznym. Zapłata za dostarczony towar realizowana jest przed lub w terminie płatności faktury.

Inkaso należności

Zarządzanie należnościami, w tym przyjmowanie zapłaty od kontrahentów w imieniu Faktoranta (dostawcy), przekazywanie zainkasowanych kwot Faktorantowi.

Transakcje niestandardowe

Transakcje niestandardowe dopasowane do indywidualnych oczekiwań i specyfiki działalności prowadzonej przez Faktoranta (dostawcę).

Faktoring krajowy pełny

Nabywanie i finansowanie oraz zarządzanie wierzytelnościami Faktoranta (dostawcy) z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Faktoring krajowy niepełny

Nabywanie i finansowanie oraz zarządzanie wierzytelnościami Faktoranta (dostawcy) bez przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Faktoring eksportowy pełny

Nabywanie i finansowanie oraz zarządzanie wierzytelnościami powstałymi w obrocie zagranicznym z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy zagranicznego.

Faktoring eksportowy niepełny

Nabywanie i finansowanie oraz zarządzanie wierzytelnościami faktoranta (dostawcy) powstałymi w obrocie zagranicznym bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców.

Faktoring importowy

Udzielanie poręczenia za polskich importerów objętych faktoringiem przez zagraniczne firmy faktoringowe z sieci FCI.

Faktoring odwrotny

Finansowanie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług klienta w obrocie krajowym lub zagranicznym. Zapłata za dostarczony towar realizowana jest przed lub w terminie płatności faktury. W razie potrzeby, istnieje także możliwość otrzymania od Pekao Faktoring dodatkowego terminu na spłatę zobowiązania.

Inkaso należności

Zarządzanie należnościami, w tym przyjmowanie zapłaty od kontrahentów w imieniu Faktoranta (dostawcy), przekazywanie zainkasowanych kwot Faktorantowi.

Transakcje niestandardowe

Transakcje niestandardowe dopasowane do indywidualnych oczekiwań i specyfiki działalności prowadzonej przez Faktoranta (dostawcę).

Mikrofaktoring dla mniejszych firm

Płynnościomat
Twoja siła biznesowa

Usługa skierowana do przedsiębiorców, którzy potrzebują szybkiego i prostego finansowania bieżącego.

Płynnościomat - Twoja siła biznesowa

Usługa skierowana do przedsiębiorców, którzy potrzebują szybkiego i prostego finansowania bieżącego.

Pełny

Faktoring krajowy pełny

Faktoring krajowy pełny to nabywanie i finansowanie oraz zarządzanie wierzytelnościami Faktoranta (dostawcy) w obrocie krajowym z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

W ramach faktoringu pełnego Faktor (Pekao Faktoring) przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta do wysokości wypłaconej zaliczki na poczet przedstawionej do finansowania faktury. Oznacza to, że jeśli wierzytelność (istniejąca i bezsporna) nie zostanie spłacona przez kontrahenta, Faktorant zachowuje otrzymaną zaliczkę.

Zdecydowana większość kontrahentów objętych faktoringiem dokonuje płatności terminowo lub z niewielkim opóźnieniem. Wysoka jest również skuteczność działań dyscyplinujących dłużników. To dowód na to, że z faktoringiem pełnym nasz Klient może czuć się pewnie.

Usługa świadczona jest w oparciu o ubezpieczenie należności polisą Klienta lub polisą Pekao Faktoring. Istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową nawet do 95% wartości wierzytelności brutto.

Korzyści dla firm

Niepełny

Faktoring krajowy niepełny

Faktoring krajowy niepełny to nabywanie i finansowanie oraz zarządzanie wierzytelnościami Faktoranta (dostawcy) w obrocie krajowym bez przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

W ramach tej usługi Faktor (Pekao Faktoring) zapewnia swoim Klientom stały dopływ środków finansowych wraz z realizowaną przez nich sprzedażą. W przypadku braku zapłaty faktury przez odbiorców w ustalonym terminie po dacie wymagalności faktury, Faktorant zwraca do Pekao Faktoring wypłaconą zaliczkę na poczet danej faktury, a spółka Pekao Faktoring na życzenie Faktoranta, będzie dochodziła spłaty od Kontrahentów, w uzgodnionym zakresie z Faktorantem – prowadziła windykację.

Doświadczenia Pekao Faktoring pokazują, że większość kontrahentów objętych faktoringiem reguluje płatności terminowo lub z niewielkim opóźnieniem, gdyż mają świadomość, że płatności są monitorowane przez Pekao Faktoring. Poprawa spływu należności to również efekt wysokiej skuteczności naszego monitoringu należności oraz ewentualnych działań windykacyjnych.

Korzyści dla firm

Pełny

Faktoring eksportowy pełny

Faktoring eksportowy pełny to nabywanie i finansowanie istniejących i bezspornych wierzytelności powstałych w obrocie zagranicznym z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy zagranicznego. Faktorant otrzymuje zaliczkę nawet do 100% wartości faktury tuż po zrealizowaniu dostawy za granicę. Wypłata następuje w walucie faktury, co eliminuje ryzyko kursowe.

Bezpieczeństwo tego typu transakcji oparte jest na poręczeniu zapłaty udzielanym:
  • przez Faktora zagranicznego – spółkę faktoringową, która prowadzi działalność w kraju odbiorcy (faktoring eksportowy w systemie dwóch faktorów) lub
  • przez ubezpieczyciela w ramach polisy Pekao Faktoring lub w ramach polisy Klienta – cesja praw z polisy

Szczególnie polecaną usługą przez Pekao Faktoring jest faktoring eksportowy w systemie dwóch faktorów. Kontrahent zagraniczny realizuje płatności na rachunek bankowy zagranicznej firmy faktoringowej, która inkasuje zapłatę i monituje kontrahenta, a jeśli jest taka potrzeba podejmuje działania windykacyjne.

Korzyści dla firm

Niepełny

Faktoring eksportowy niepełny

Faktoring eksportowy niepełny to nabywanie i finansowanie wierzytelności powstałych w obrocie zagranicznym bez przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahentów. Wypłata zaliczki następuje w walucie faktury, co eliminuje ryzyko kursowe.

Nie dochodzi tu jednak do przejęcia ryzyka niewypłacalności importera. Usługa ta jest więc dedykowana firmom, które współpracują z dużymi kontrahentami zagranicznymi, o bardzo dobrej kondycji finansowej i ugruntowanej pozycji na rynku. W przypadku opóźnienia kontrahenta w zapłacie za fakturę powyżej ustalonego terminu, Faktorant musi być przygotowany na konieczność zwrotu otrzymanej zaliczki. Takie sytuacje nie zdarzają się często gdyż w ramach faktoringu spływ należności jest bardziej terminowy, ze względu na monitoring płatności przez Faktora.

Korzyści dla firm

Importowy

Faktoring importowy

Faktoring importowy polega na udzielaniu przez Pekao Faktoring gwarancji zapłaty za polskiego Importera. Dodatkowo Pekao Faktoring prowadzi inkaso należności i rozliczenia zapłat z dostawcami zagranicznymi.

Obowiązki Faktora importowego wynikają z regulacji międzynarodowych, co gwarantuje wysoką jakość usług.

Gwarancja zapłaty za Importera udzielona przez Pekao Faktoring wzmacnia jego pozycję wobec zagranicznego dostawcy oraz pozwala Importerowi zwiększyć obroty.

Korzyści dla firm

Odwrotny

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny to finansowanie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług klienta w obrocie krajowym lub zagranicznym. Zapłata za dostarczony towar realizowana jest przed lub w terminie płatności faktury. W razie potrzeby, istnieje także możliwość otrzymania od Pekao Faktoring dodatkowego terminu na spłatę zobowiązania.

W przypadku tego produktu rozliczenia następują w walucie sprzedaży, co pozwala na wyraźne ograniczenie kosztów takiego finansowania.

W ramach faktoringu odwrotnego możemy także zaproponować indywidualnie dopasowane programy finansowania dostawców naszego Klienta, co pozwala im na wcześniejsze uzyskanie zapłaty z tytułu zrealizowanych dostaw i poprawia ich płynność.

Korzyści dla firm

Inkaso

Inkaso należności

Inkaso należności to usługa polegająca na przyjmowaniu zapłaty od odbiorców w imieniu Faktoranta, przekazywaniu zainkasowanych kwot Faktorantowi, starannej ewidencji dokumentów oraz dyscyplinowaniu odbiorców w przypadku braku zapłaty.

Usługa zapewnia skuteczne zarządzanie należnościami i eliminuje w znacznym stopniu problemy spowodowane opóźnieniami w zapłacie i zatorami płatniczymi.

W usłudze tej Pekao Faktoring kontroluje proces płatności za faktury. Reaguje bezzwłocznie na opóźnienia wysyłając monity. Sporządza raporty o bieżącym stanie rozliczeń, terminowości spłat oraz opóźnieniach poszczególnych odbiorców oraz wysyła monity, a w razie konieczności również prowadzi działania windykacyjne.

Korzyści dla firm

Niestandardowe

Transakcje niestandardowe

Pekao Faktoring jako doświadczony Faktor realizuje transakcje niestandardowe dopasowane do indywidualnych oczekiwań i specyfiki działalności prowadzonej przez Faktoranta (dostawcę).

Kształt usługi może być oparty o konstrukcję faktoringu pełnego jak i niepełnego, często z rozbudowaną funkcją inkasa i monitoringu należności.

Mamy za sobą wiele udanych rozwiązań. Nie boimy się wyzwań i przyglądamy się każdemu problemowi. Nasi Klienci cenią naszą elastyczność, doświadczenie i unikalne rozwiązania.

Jeśli jesteś zainteresowany jedną z powyższych usług albo masz pomysł na inne rozwiązanie, skontaktuj się z nami.