RODO

Ochrona danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) pozyskanych w związku z nawiązaniem przez Państwa kontaktu jest Pekao Faktoring Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20-601, ul. Tomasza Zana 32b. ADO wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@pekaofaktoring.com.pl.

Administrator informuje, że będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, w tym imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane ujawnione przez Państwa, w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie, w tym również – gdy wyrażą Państwo taką wolę – udzielenia informacji o aktualnej ofercie Pekao Faktoring Sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci realizacji kontaktu z klientem/kontrahentem lub potencjalnym klientem/kontrahentem. W związku z brzmieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, jeżeli będą Państwo chcieli uzyskać za pomocą poczty elektronicznej lub w rozmowie telefonicznej informacje o ofercie Administratora, udzielenie takiej informacji możliwe jest wyłącznie za Państwa zgodą, przy czym skierowanie zapytania o ofertę za pomocą wiadomości e-mail lub w rozmowie telefonicznej jest rozumiane przez Administratora jako zgoda na jej przesłanie za pomocą tego samego kanału, którym skierowane zostało zapytanie.

Administrator informuje również, że w trosce o bezpieczeństwo i najwyższą jakość świadczonych usług, rozmowy telefoniczne są rejestrowane. W tym przypadku Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi przeprowadzonej rozmowy i jej treści – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami. W związku z brzmieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, rejestracja rozmowy jest możliwa za Państwa zgodą. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na rejestrację rozmowy, prosimy o skorzystanie z innego kanału komunikacji (np. poczty elektronicznej).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, przewidziany przepisami prawa. ADO informuje również, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych. ADO informuje również, że przysługuje Państwu prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy

Spółka Pekao Faktoring sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 32b, 20-601 Lublin, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS za numerem 86395, NIP 7121019686, oświadcza niniejszym, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zgodnie z kryteriami określonymi w Załączniku I, Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Zgłoś pytanie lub problem w zakresie ochrony danych osobowych: daneosobowe@pekaofaktoring.com.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla faktorantów oraz potencjalnych klientów Pekao Faktoring

Administratorem danych osobowych jest Pekao Faktoring Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 32b. Administrator informuje, że:

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy pomiędzy Administratorem a Faktorantem oraz przeprowadzenie w tym celu oceny i monitoringu ryzyka transakcji faktoringowej; wypełnienie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających w szczególności na możliwości dochodzenia, ochrony i zabezpieczenia roszczeń; zapobieganiu oszustwom i przestępstwom gospodarczym oraz marketingu bezpośrednim.

Podstawą przetwarzania danych osobowych są: przepisy prawa, w tym przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przepisy podatkowe i o rachunkowości; jak również realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających w szczególności na możliwości dochodzenia, ochrony i zabezpieczenia roszczeń, a także zapobieganiu oszustwom i przestępstwom gospodarczym oraz marketingu bezpośrednim.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest Faktorant wskazany w Zawiadomieniu o zawarciu umowy pomiędzy Administratorem a Faktorantem.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą zostać udostępnione Odbiorcom danych osobowych, którymi mogą być Bank Pekao S.A., biura informacji gospodarczej, kancelarie prawne, firmy audytorskie, instytucje ubezpieczeniowe ubezpieczające działalność faktoringową Administratora, firmy wspomagające Administratora w dochodzeniu roszczeń, dostawcy usług IT, firmy archiwizacyjne, operatorzy pocztowi i firmy obsługujące korespondencję, a także Generalny Inspektor Informacji Finansowej i Narodowy Bank Polski.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności w zakresie realizacji zawartej pomiędzy Administratorem a Faktorantem umowy do czasu jej zakończenia, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych: Agnieszka Krzyżak, z którym można skontaktować się poprzez adres: daneosobowe@pekaofaktoring.com.pl bądź listownie na adres Pekao Faktoring Sp. z o.o., ul. Tomasza Zana 32b, 20-601 Lublin.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów w transakcjach objętych umowami faktoringowymi

Administratorem danych osobowych jest Pekao Faktoring Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20-601, ul. Tomasza Zana 32b. Administrator informuje, że:

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy pomiędzy Administratorem a Faktorantem oraz przeprowadzenie w tym celu oceny i monitoringu ryzyka transakcji faktoringowej; wypełnienie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających w szczególności na możliwości dochodzenia, ochrony i zabezpieczenia roszczeń; zapobieganiu oszustwom i przestępstwom gospodarczym oraz marketingu bezpośrednim.

Podstawą przetwarzania danych osobowych są: przepisy prawa, w tym przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przepisy podatkowe i o rachunkowości; jak również realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających w szczególności na możliwości dochodzenia, ochrony i zabezpieczenia roszczeń, a także zapobieganiu oszustwom i przestępstwom gospodarczym oraz marketingu bezpośrednim.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest Faktorant wskazany w Zawiadomieniu o zawarciu umowy pomiędzy Administratorem a Faktorantem.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą zostać udostępnione Odbiorcom danych osobowych, którymi mogą być Bank Pekao S.A., biura informacji gospodarczej, kancelarie prawne, firmy audytorskie, instytucje ubezpieczeniowe ubezpieczające działalność faktoringową Administratora, firmy wspomagające Administratora w dochodzeniu roszczeń, dostawcy usług IT, firmy archiwizacyjne, operatorzy pocztowi i firmy obsługujące korespondencję, a także Generalny Inspektor Informacji Finansowej i Narodowy Bank Polski.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności w zakresie realizacji zawartej pomiędzy Administratorem a Faktorantem umowy do czasu jej zakończenia, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Z inspektorem ochrony danych w Pekao Faktoring Sp. z o.o. można skontaktować się pod adresem siedziby jak wyżej lub mailem na adres: daneosobowe@pekaofaktoring.com.pl.