Pytania i odpowiedzi

FAQ

Usługa faktoringu jest oferowana przez Pekao Faktoring podmiotom działającym na rynku od 24 miesięcy – w wybranych przypadkach, przy odpowiednim ustrukturyzowaniu transakcji, okres ten może być krótszy.
Przyznanie limitu faktoringowego jest łatwym i sprawnym procesem. Rozpoczyna się od kontaktu z Doradcą Klienta Pekao Faktoring, którego rolą jest pomoc w dopasowaniu usługi do potrzeby Klienta i optymalnym przygotowaniu transakcji. Doradca pomaga w skompletowaniu właściwych dokumentów wymaganych w procesie oceny ryzyka transakcji oraz zawarciu umowy i uruchomieniu finansowania.
Ubiegając się o udzielenie limitu faktoringowego należy udostępnić m.in. sprawozdania finansowe obejmujące dane roczne z dwóch lat oraz najnowsze dane kwartalne. Potrzebne będą także informacje dotyczące kontrahentów dedykowanych do faktoringu oraz zasad i historii współpracy z nimi, a w tym ewentualne umowy handlowe i przykładowe dokumenty transakcyjne czy historia rozliczeń. Przed rozpoczęciem finansowania niezbędne będą także zaświadczenia potwierdzające brak zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
Faktoring to oprócz finansowania także administrowanie należnościami. Proces ten będzie efektywny, jeżeli zgłoszony zostanie cały obrót kontrahenta objętego faktoringiem. Nie ma jednak konieczności aby wszystkie faktury zgłoszone do Pekao Faktoring były finansowane.
Nie ma ograniczeń w zakresie minimalnej, jak i maksymalnej kwoty faktury. Każda faktura, niezależnie od jej wartości, może być źródłem otrzymanego finansowania.

Pekao Faktoring nie występuje z prośbą o zgodę na cesje do kontrahenta. Jest to w gestii Klienta (dostawcy) i tylko w przypadku, gdy umowa handlowa łącząca Klienta z kontrahentem zawiera zapisy o zakazie cesji.

W trakcie trwania umowy można zgłaszać nowych kontrahentów, jak również dokonywać zmian w limitach kontrahentów objętych umową faktoringową, bez konieczności aneksowania umowy faktoringowej.
Istotą faktoringu jest oparcie finansowania o portfel należności handlowych pochodzących od stałej grupy odbiorców, charakteryzujących się dobrą terminowością spłat. Zdolność kredytowa naszych Klientów ma wtórne znaczenie.
Faktoring niepełny, nazywany również faktoringiem z regresem, to rodzaj faktoringu, w którym ryzyko niewypłacalności kontrahenta ponosi Klient -Faktorant. Jeśli kontrahent nie dokona płatności w uzgodnionym czasie po terminie płatności to Faktorant będzie zobowiązany zwrócić otrzymane od Faktora środki z tytułu danej niespłaconej faktury. W przypadku faktoringu pełnego, zwanego także faktoringiem bez regresu, w przypadku braku spłaty wierzytelności przez odbiorcę wypłacone środki nie podlegają zwrotowi.
Usługi faktoringowe są przeznaczone przede wszystkim dla tych przedsiębiorstw, które powszechnie stosują w relacjach ze swoimi kontrahentami odroczone terminy płatności. Dzięki usłudze faktoringu uzyskują środki na bieżące wydatki przed ustalonym na fakturze terminem płatności, nie obciążając przy tym swojej zdolności kredytowej czy majątku na zabezpieczenie finansowania. Faktoring może być stosowany także jako narzędzie pozwalające na wydłużenie terminów płatności dla kontrahentów, gdy wymaga tego sytuacja rynkowa.
W Pekao Faktoring przykładamy dużą wagę do obsługi naszych Klientów i dokładamy starań, aby była ona na najwyższym poziomie. Wsparciem i bieżącą obsługą każdego Klienta zajmują się dedykowani i wyspecjalizowani pracownicy Pekao Faktoring. Są to głownie pracownicy z Wydziału Utrzymania Relacji, ale również Analitycy oraz eksperci rozliczający transakcje. Od strony informatycznej, zapewniamy naszym Klientom komunikację za pośrednictwem aplikacji webowej, która pozwala zarówno na szybki import dużej ilości danych fakturowych, jak i na generowanie zestawień i raportów księgowych na dowolny dzień roku.