FAKTORING to obecnie najszybciej rozwijająca się i pożądana usługa finansowa. Polega na nabywaniu i finansowaniu
wierzytelności Faktoranta. Faktorant (dostawca) otrzymuje zapłatę bezpośrednio po zrealizowaniu sprzedaży i przesłaniu do faktora
kopii faktur oraz dokumentów potwierdzających odbiór towarów w postaci zaliczki (standardowo 80% kwoty faktury brutto).
Pozostała część wypłacana jest, kiedy odbiorca ureguluje płatność na rachunek bankowy Faktora. W przypadku opóźnienia zapłaty, Pekao Faktoring prowadzi czynności dyscyplinujące. Faktoring jest usługą dostępną zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym z przejęciem ryzyka lub bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Faktoring to usługa dla firm:
 • poszukujących zewnętrznych źródeł finansowania bieżącej działalności, stosujących odroczone terminy płatności,
 • planujących zabezpieczyć się przed ryzkiem niewypłacalności odbiorców,
 • pragnących wyeliminować problem przeterminowanych należności,
 • poszukujących elastycznych i kompleksowych instrumentów finansowych.

Przedmiotem transakcji faktoringowej mogą być wierzytelności:
 • bezsporne i niewymagalne,
 • w obrocie krajowym lub zagranicznym,
 • z terminem płatności nie przekraczającym 120 dni,
 • nie są objęte zakazem cesji,
 • właściwie udokumentowane.
 1. Dostawca dostarcza towar / świadczy usługę na rzecz Odbiorcy (powstaje wierzytelność).
 2. Dostawca przesyła do Pekao Faktoring dokumenty niezbędne do wykupu wierzytelności (kopie faktur oraz dokumenty potwierdzające odbiór towaru).
 3. Pekao Faktoring nabywa wierzytelności oraz wypłaca zaliczkę.
 4. Pekao Faktoring monituje stan płatności od Odbiorcy.
 5. Odbiorca dokonuje płatności z tytułu nabytych przez Pekao Faktoring wierzytelności.
 6. Następuje rozliczenie transakcji (zwrot funduszu gwarancyjnego - pozostałej części wierzytelności).
FAKTORING = ŚRODKI FINANSOWE
Usługa zapewnia stały dostęp do środków finansowych w miarę realizowanej przez Faktoranta sprzedaży. Poziom finansowania uzależniony jest od wielkości obrotów dostawcy z odbiorcami objętymi umową faktoringową. Gotówka uzyskana na długo przed terminem płatności wpływa na zdecydowaną poprawę płynności finansowej firmy.

FAKTORING = BEZPIECZNA ZAPŁATA
Niezależnie od formy usługi faktoring poprawia bezpieczeństwo obrotu handlowego. W faktoringu odbiorcy regulują płatności znacznie lepiej niż ma to miejsce poza usługą. To dowód na dyscyplinującą rolę faktoringu. Dodatkowo w niektórych formach usługi Faktor przejmuje w części lub w całości ryzyko niewypłacalności odbiorców. Wówczas dostawca nie musi obawiać się bankructwa lub braku zapłaty ze strony dłużnika.

FAKTORING = INFORMACJA
Faktorant ma dostęp on-line do danych w systemie IT Pekao Faktoring 24/7. Informacje zawarte w szczegółowych informacjach i raportach, które dotyczą stanu rozliczeń, kontroli sald, opóźnień i zaległości w zapłacie pozwalają każdej firmie kontrolować spłaty należności oraz sprawnie zarządzać swoimi finansami.

FAKTORING = MNIEJSZE KOSZTY WŁASNE
Zadania związane z zarządzaniem należnościami są przeniesione na faktora. To Pekao Faktoring inkasuje zapłatę od odbiorcy, monituje go w razie opóźnienia lub braku zapłaty, wystawia noty odsetkowe oraz w porozumieniu z Faktorantem wykonuje niezbędne działania zmierzające do odzyskania należności od odbiorcy. Dzięki tym działaniom Faktorant zyskuje więcej czasu i obniża koszty obsługi należności.